Skolas iekšējie normatīvie akti

Rīgas Baltmuižas pamatskolas nolikums [PDF, 180 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Rīgas Baltmuižas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība [PDF, 300 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (Grozījumi) [PDF, 300 KB]

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu [PDF, 200 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas izglītojamo drošības noteikumi [PDF, 270 KB]

Skolvadības sistēma E-KLASE [PDF, 200 KB]

Kārtība kādā skola informē vecākus (personas, kas īsteno aizgādību), ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu [PDF, 100 KB]

Pagarinātās dienas grupas darbības kārtība [PDF, 170 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēnu parlamenta reglaments [PDF, 130 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas padomes reglaments [PDF, 130 KB]

Kārtība par mācību stundu sarakstu [PDF, 150 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas bibliotēkas kārtības noteikumi [PDF, 96 KB]

Kārtība, kādā notiek izglītojamo ēdināšanas Rīgas Baltmuižas pamatskolā [PDF, 191 KB]

Rīgas Baltmuižas pamatskolas  garderobes lietošanas noteikumi [PDF, 183 KB]

Baltmuižas pamatskolas sporta zāles kārtības noteikumi [PDF, 170 KB]

Kārtība par pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta  fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo [PDF, 144 KB]

Atbalsta personāla komisijas darba reglaments  [PDF, 110 KB]

Izglītojamo personas datu apstrādes un aizsardzības kārtība [PDF, 174 KB]