Attālināta mācība

Ministru kabineta noteikumi Nr. 111 Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība [PDF, 33 KB]

Kas jāzina par mājas karantīnu!

8.februārī Ministru kabinets lēmis, ka izglītības procesā iesaistītie ar Covid-19 kontaktpersonu statusu var atgriezties klātienes izglītības procesā, neievērojot īpašos mājas karantīnas nosacījumus.

Šie labojumi epidemioloģiskās drošības prasībās attiecas uz izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmās (izņemot profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas), ar noteikumu, ka nav novērojami saslimšanas simptomi un tiek veikta izglītojamo rutīnas skrīninga testēšana izglītības iestādē, atbilstoši Slimību profilakses un kontroles centra algoritmam.

Stājas spēkā no 14.02.2022.

 

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/atcelta-majas-karantinas-ieverosana-kontaktpersonam-un-veikti-citi-grozijumi-epidemiologiskas-drosibas-noteikumos-izglitibas-iestades