Skola uzņem bērnu mācībām 1.klasē

Skola piedāvā:

  • kvalitatīvu mācību procesu, kas balstīts uz individuālu pieeju katram bērnam;
  • papildus mācību stundu latviešu un angļu valodas, matemātika un sporta apguvei;
  • individuālās nodarbības pie logopēda;
  • individuālās nodarbības pie speciālā pedagoga;
  • drošu un sakoptu skolas vidi, atbalstu pozitīvai uzvedībai;
  • daudzpusīgu bezmaksas interešu izglītības nodarbību piedāvājumu (dejas, teātris, rokdarbi, zīmēšana, sports);
  • iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, projektos;
  • pagarināto dienas grupu un rotaļgrupu (no plkst.13.00 līdz 17.00);
  • sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu.

Rīgas Baltmuižas pamatskolas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2021./2022.m.g.

  Mācību priekšmets 1.kl.
1. Latviešu valoda un literatūra * 5
2. Svešvalodas (angļu) * 1 (+1)
3. Mazākumtautības valoda un literatūra 3
4. Sociālās zinības 1
5. Vizuālā māksla * 1
6. Mūzika 1
7. Dabaszinības 2
8. Matemātika 4 (+1)
9. Dizains un tehnoloģijas * 2
10. Sports un veselība * 2 (+1)
*Mācību stundas latviešu valodā  

***

Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 591 «Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs u n speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi» 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) iepriekš iegūto izglītību – apliecinājums no PII (ja ir)

2) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

3) valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja bērnam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, izglītības vai klīniskā psihologa atzinumu ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā;

4) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67460338 vai 67462267, vai rakstiet uz e-pastu  [email protected]

Ja Jums nav iespējams iesniegt elektronisku iesniegumu, ņemot vērā Covid-19 izplatības ierobežošanai noteiktos pasākumus, lūdzam par papīra formāta iesniegumu iesniegšanu sazināties ar skolu.

Iesnieguma veidlapa ŠEIT (Word) , ŠEIT (PDF)

Infografika: