Skola uzņem bērnu mācībām 1.klasē

Mūsu skola piedāvā:

 • kvalitatīvu mācību procesu, iespēju mācīties nelielās klasēs, kas nodrošina individuālu un diferencētu pieeju katram bērnam

 • drošu un sakoptu skolas vidi, atbalstu pozitīvai uzvedībai

 • daudzpusīgu bezmaksas interešu izglītības nodarbību piedāvājumu

 • iespēju piedalīties olimpiādēs, konkursos, projektos

 • pagarināto dienas grupu un rotaļgrupu (no plkst.13.00 līdz 17.00)

 • skolēniem ar mācību grūtībām, kuru izaugsmei nepieciešams papildus darbs, skola piedāvā dažādu atbalsta speciālistu – logopēda, psihologa, speciālā pedagoga, pedagoga palīga – atbalstu.

Rīgas Baltmuižas pamatskola 2023./2024. m.g. 1. klasēm piedāvā

pamatizglītības programmu (programmas kods 21011111)

Mācību priekšmets

1. klase

Latviešu valoda

6

Svešvaloda (angļu)

2

Sociālās zinības

1

Vizuālā māksla

1

Mūzika

2

Dabaszinības

2

Matemātika

4

Dizains un tehnoloģijas

2

Sports un veselība

2

 

Lai attīstītu skolēna spējas, skola piedāvā papildus izglītošanos fakultatīvos, pulciņos, sporta sekcijās.

 • angļu valoda

 • mazākumtautības valoda un kultūra

 • ritmika

 • sporta deju pulciņš

 • lietišķas (vizuālās mākslas) pulciņš

 • papīra plastika

 • teātra pulciņš “Trešais zvans”

 • Robotika

 • basketbola sekcija

 • futbola sekcija

 • galda teniss

 • florbols

Līdz 31. augustam atbilstoši MK noteikumu Nr. 11 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē” 6. punktam vecāki izglītības iestādē iesniedz:

1) bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u);

2) pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par izglītojamam ar speciālām vajadzībām atbilstošāko izglītības programmu, pedagoģiski medicīniskās komisijas, izglītības un skolu vai klīniskā un veselības psihologa, logopēda, skolotāja logopēda vai speciālā pedagoga atzinumu par izglītības programmas apguvē nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem (ja attiecināms).

3) aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja bērns nav vecāku aizgādnībā.

Ja rodas vēl kādi jautājumi: zvaniet pa tālruņiem 67460338 vai 67462267, vai rakstiet uz e-pastu [email protected]

Gaidām Jūsu bērnus mūsu skolā!

Iesnieguma veidlapas: ŠEIT (Word) un ŠEIT (PDF)

Infografika: