Atbalsta personāls

Darbības specifika – profilaktiskais, izglītojošais, atbalsta darbs

Sociālā pedagoģe ALLA SĻADZEVSKA    

 • Palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās.
 • Pēc klases audzinātāja un administrācijas pieprasījuma izzina un novērtē skolēna sadzīves apstākļus mājās.
 • Ja nepieciešams, aizsargā bērna tiesības sociālajās institūcijās.

Sociālais pedagogs var palīdzēt vecākiem gadījumos, ja:

 • radušas grūtības bērna audzināšanā;
 • bērns bieži klaiņo un nenāk mājās;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar skolasbiedriem vai skolotājiem;
 • bērns stāsta, ka skolā viņš jūtas slikti;
 • bērnam ir atkarības problēmas;
 • ir grūtības nodrošināt bērnu ar skolai nepieciešamajiem mācību līdzekļiem u.c.

Psiholoģe OLGA JURČENKO

 • Palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu un novērstu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā.
 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākās un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Novērtē: mācību iemaņas, mācīšanās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas, mācību vidi un skolas «klimatu».
 • Risina problēmas:
 • strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes situācijās;
 • palīdz pārvarēt depresiju un varmācības radītās sekas u.c.

Speciālais pedagogs OKSANA JERJOMINA

 • Sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem, skolas psihologu, logopēdu un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju .
 • Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtībās un iesaka iespējamos palīdzības veidus.
 • Sniedz atbalstu skolēniem ar specifiskiem mācīšanās traucējumiem un citām speciālās izglītības vajadzībām.
 • Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
 • Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem.

Logopēde NELIJA ZAGORSKA

 • Konsultē vecākus, skolotājus un skolēnus par runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem, sniedz metodiskus norādījumus, kā šos traucējumus novērst.
 • Diagnosticē skolēna runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumus.
 • Konsultē mācību priekšmetu skolotājus gadījumos, ja bērns nespēj lasīt un rakstīt tradicionālajā izpratnē.

Medicīnas māsa INESE VĪKSNA (tālr. 67467411)

 • Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
 • Veic primāro profilaksi skolā.
 • Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem.