Pedagogu konkurētspēja

RIIMC projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”
Rīgas Baltmuižas pamatskolas projekts “Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7. klasēs visos priekšmetos”

2020./2021. mācību gadā Rīgas 54.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. No 2020.gada 2. novembra līdz 2021. gada 31. maijam Rīgas 54.vidusskolā tiek realizēts projekts “Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7. klasēs visos priekšmetos”. Projekta mērķis: sadarbojoties, mācīties veidot jēgpilnus uzdevumus kritiskās domāšanas attīstībai 1.,4.,7. klasēs, un pielietot tos stundās.

Projekta aktivitātes tika realizētas attālināti.

Turpinot īstenot projektu, vairāk pievērsām uzmanību skolotāju pieredzes apmaiņai.

 

Projekta ceturtā aktivitāte (22.02.2021.) – pieredzes apmaiņas seminārs “Uzdevumu prezentācija”.

Semināra laikā 1.,4.,7. klase priekšmetu skolotāji iepazīstināja kolēģus ar daudzveidīgiem uzdevumiem, kuri attīsta skolēna kritiskās domāšanas prasmes. Skolotāji prezentēja uzdevumus atbilstoši skolēnu vecumposmam, skaidroja, kurā stundas posmā skolēni pilda uzdevumu atbilstoši stundas tēmai un plānotājam sasniedzamajam rezultātam, kā arī analizēja, kādās grūtības skolēniem izraisīja uzdevumi.

Priekšmetu skolotājiem bija iespēja iepazīties ar kolēģu pieredzi, ar metodēm, tehnoloģijām un stratēģijām, kuras skolotāji izmanto savā darbā 1.,4.,7. klasēs. Pieredzes apmaiņa dod iespēju skolotājiem plānot stundas un uzdevumus sistemātiskai un konsekventai skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanai.

Skolotāju atziņas:

 • Liels paldies par semināru, tas bija interesants un lietderīgs!
 • Semināra laikā es uzzināju, kā veiksmīgi attīstīt skolēniem kritisko domāšanu stundu laikā. Man bija iespēja iepazīties ar kolēģu piedāvātiem uzdevumiem un dalīties ar savu pieredzi šajā jomā.
 • Uzzināju ,kādus uzdevumus un paņēmienus izmanto kolēģi, un varu izmantot tos savā darbā.

 

Projekta piektā aktivitāte – stundu savstarpējā vērošana un analīze- tika sadalīta 2.daļās (29.03.,30.03.2021. un 19.04.2021.).

Aktivitāte plānota ar mērķi vērot, kā tiek izvirzīts sasniedzamais rezultāts (saturā), kā SR tiek sasniegts? Vērot uzdevumus kritiskās domāšanas attīstīšanai.

Attālināto mācību apstākļos visi skolotāji (1.,4.,7. kl.) prezēntēja stundas ( stundas plāns, uzdevumi, darba lapas, prezentācija, Interneta resursi). Skolotāji plānoja stundas atbilstoši kompetenču pieejai un semināra mērķim. Semināra laikā skolotāji sadarbojās grupās, vēroja un analizēja stundas. Plānojot stundu, īpašu uzmanību skolotāji pievērsa SR izvirzīšanai un sasniegšanai, kā arī piemērotu uzdevumu izvēlei.

Pēc savstarpējās stundu vērošanas skolotāji kopīgi analizēja stundas, akcentējot, kā pedagogam izdevies savā stundā realizēt stundas sasniedzamo rezultātu, izvēloties piemērotus uzdevumus kritiskās domāšanas attīstīšanai. Skolotāji parādīja prasmi jēgpilni un interesanti izmantot dažādus uzdevumus mācību satura apguvei. Stundu analīzē tika uzsvērts, ka skolotāji izvēlējušies pārdomātākus, saturīgākus un dažādiem domāšanas līmeņiem atbilstošus uzdevumus. Visas stundas aktivitātes tika virzītas uz SR sasniegšanu.

Uzdevumi tika plānoti tā, lai visiem skolēniem būtu iespēja tos izpildīt un justies droši un pārliecināti stundā.             Jāuzsver, ka skolotāji savā darbā bieži izmanto tehnoloģiju palīdzību un Interneta resursus (jamboards.com, canva.com, menti.com, Google forums, soma.lv), kas īpaši aktuāli attālināto mācību laikā. Tehnoloģiju izmantošana ļauj stundas norisi veidot dinamiskāku, skolēniem aizraujošāku, kā arī skolēniem ir tūlītēja iespēja gūt atgriezenisko saiti, bet skolotājam – priekšstatu par klases kopējo zināšanu līmeni.

Pēc semināra var secināt, ka skolotāji  mērķtiecīgi strādā pie skolēnu mācību prasmju veidošanas.

 

Skolotāju atziņas:

 • Savstarpēja stundu vērošana un analīze dod iespēju iepazīties ar kolēģu pieredzi.
 • Seminārs veicināja skolotāju sadarbību, paplašināja skolotāju zināšanas.
 • Semināra laikā uzzināju jaunas iespējas izmantot tehnoloģijas stundā.
 • Kļuva daudz skaidrāk, kā plānot stundu SR sasniegšanai.
 • Iepazinos ar uzdevumiem un paņēmieniem, kurus varu izmantot savā priekšmetā.

 

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore

Rīgas 54. vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā

Tatjana Muranova

RIIMC projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”
Rīgas Baltmuižas pamatskolas s projekts “Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā
kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7. klasēs visos priekšmetos”

2020./2021. mācību gadā Rīgas 54. vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. No 2020.gada 2. novembra līdz 2021. gada 31. maijam Rīgas 54. vidusskolā tiek realizēts projekts “Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7. klasēs visos priekšmetos”. Projekta mērķis: sadarbojoties, mācīties veidot jēgpilnus uzdevumus kritiskās domāšanas attīstībai 1.,4.,7. klasēs, un pielietot tās stundās.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

 • Skolotāji mācību procesā izmantos dažādas tehnoloģijas, stratēģijas, metodes kritiskās domāšanas attīstībai.
 • Skolotāji, savstarpēji vērojot mācību stundas, analīzēs un izvērtēs uzdevumu produktivitāti kritiskās domāšanas attīstībai.
 • Skolotāji iemācīsies plānot un veidot jēgpilnus uzdevumus kritiskās domāšanas attīstībai.
 • Skolotāji sagatavos labas prakses piemērus, kas tiks apkopoti (izveidots krājums ar jēgpilnu uzdevumu piemēriem kritiskās domāšanas attīstībai 1.,4.,7. klasēs).

Projekta aktivitātes tika realizētas attālināti. Pirmā projekta aktivitāte — sadarbības seminārs, mācīšanās grupās “Mācīties sadarbojoties” tika organizēta 4 posmos:

 1. posmā direktores vietniece T. Muranova iepazīstināja skolotājus ar projekta mērķi, sasniedzamo rezultātu, darba plānu un projekta norisi. Pievērsa uzmanību skolotāju sadarbības nozīmei, īstenojot jaunu mācību saturu. Nodarbībai bija izstrādāta darba lapa, kurā skolotāji atbilstoši uzdevumiem veica pierakstus.
 2. posmā skolotāji sadarbojas grupās. Viena priekšmeta skolotāji analizē tematiskos plānus 1.,4.,7.kl. un izvēlas tēmas, kuras krustojas ar citiem priekšmetiem vienā jomā un starp jomām. Pēta mācību satura standartu un programmu. Balstoties uz savu pieredzi, apspriež uzdevumus, kuri varētu attīstīt kritisko domāšanu. Skolotāji iepazīstas ar izrakstu no izglītības standarta “Skolēnam plānotie sasniedzamie rezultāti caurviju prasmju, beidzot 3.,6.,9. kl.”, apspriež ar kolēģiem, kādus uzdevumus var izmantot prasmes attīstīšanai. Balstoties uz mācību satura programmu un tematiskiem
  plāniem, skolotāji apspriež un izvēlas 2-3 tēmas, kuru ietvaros sadarbosies.
 3. posmā 1.,4.,7.kl. strādājošie skolotāji grupās apspriež tēmas un uzdevumu veidus, kā arī metodes, tehnoloģijas un stratēģijas, kuru izmantošana veicinās kritiskās domāšanas attīstību. Nodarbības laikā skolotāji apzinājās problēmu loku un darbības virzienus.
 4. posmā skolotāji prezentē darba rezultātus. Izteica idejas kopējā komandas darba uzlabošanai.

Aktivitātē piedalījās 24 skolotāji, sadarbība notika gan kopā, gan grupās.

Skolotāju atziņas:

 • Semināra struktūra bija labi pārdomāta, bija paredzēts pietiekošs laiks katrai darbībai. Visi skolotāji aktīvi darbojās semināra gaitā.
 • Skolotāji prot strādāt komandā, uzklausīt citu viedokli. Skolotāji ir gatavi dalīties savā pieredzē, gatavi mācīties sadarbojoties.
 • Gribētos biežāk satikties tāda veida diskusijās, lai dalītos ar pieredzi.
 • Ļoti aktuāls un noderīgs seminārs. Ieguvu zināšanas, kuras man nepieciešamas darbā.
 • Izveidojas interesantas sadarbības idejas.
1.att. Ekrāna šāviņš no projekta pirmās aktivitātes 30.11.2020.

Otrā projekta aktivitāte: praktiskais seminārs “Mācīšana iedziļinoties” tika organizēts 3 posmos:

 1. posmā direktores vietniece T. Muranova iepazīstināja skolotājus ar iedziļinātas mācīšanas pamatprincipiem, SOLO taksonomiju, kā arī refleksīvām tehnoloģijām, kas attīsta kritisko domāšanu. Parādīja skolotājiem uzdevumu piemērus.
 2. posmā skolotāji sadarbojās dažādās grupas, mācījās veidot dažāda līmeņa uzdevumus 1.,4.,7.kl. ,pievēršot uzmanību starppriekšmetu sadarbībai. Diskutēja par sadarbību un par uzdevumu produktivitāti.

Uzdevums:

 • Izvēlēties refleksīvas tehnoloģijas kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7.kl., kuras izmantos visi skolotāji savās stundās (visos stundas posmos).
 • Izstrādāt jēgpilnu uzdevumu piemērus atbilstoši izvēlētajām tēmām, ievērojot SOLO taksonomiju.
 • Savas izstrādnes skolotāji atspoguļoja darba lapās.
 1. Posmā skolotāji dalījās pieredzē par darbu mazajās grupas, iepazīstināja ar izvēlētajām tehnoloģijām, kurus izmantos savas stundas un uzdevumu piemēriem. Izteiktas idejas tika apkopotas darba lapās un turpmāk skolotāji izmantos savās stundās.

Skolotāju atziņas:

 • Seminārs bija nodrošināts ar nepieciešamiem metodiskiem materiāliem.
 • Mazajās grupās darbojāmies jēgpilni un efektīvi.
 • Apspriedām iespējamas mācīšanas tehnoloģijas un izveidojām uzdevumu piemērus.
 • Ļoti labi sadarbojāmies savās grupās, vienojāmies par tēmām un uzdevumiem.
2.att. Ekrāna šāviņš no projekta otrā aktivitāte 21.12.2020.

Trešā projekta aktivitāte: profesionālas pilnveides kuri “Jēgpilni uzdevumi kritiskās domāšanas attīstīšanai”, kurus vadīja Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena. Nodarbības laikā skolotāji tika iepazīstināti ar atziņām, kas saistītas ar domāšanu, tās attīstīšanas iespējām. Lektore parādīja, kādi uzdevumi attīsta skolēnu kritiskās domāšanas prasmes, iepazīstināja ar piemēriem, kā iespējams veidot kritisko domāšanu attīstošus uzdevumus.
Nodarbības laikā pievērsām uzmanību tādiem jautājumiem: kas ir domāšana? Kā mācīt domāt? Kā veidot pamatu kritiskai domāšanai? Kā attīstīt kritisko domāšanu? Skolotājiem tika demonstrēts, kā plānot un veidot jēgpilnus uzdevumus dažāda līmeņa domāšanas attīstīšanai. Lektore rādīja daudzveidīgus uzdevumus, kurus skolotāji uzreiz var izmantot savās stundās.

Skolotāju atziņas:

 • Liels paldies Antrai Avenei par interesantām nodarbībām un profesionālo darbu.
 • Tika sniegtas plašas un noderīgas zināšanas.
 • Piedāvāti piemēri, kurus uzreiz gribas izmantot darbā.
 • Radās izpratne par jēgpilniem uzdevumiem un kā tos veidot.
3.att. Ekrāna šāviņš projekta trešā aktivitāte 19.01.2021., 26.01.2021.

Informāciju sagatavoja projekta koordinatore
Rīgas Baltmuižas pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā
Tatjana Muranova