ES projekti

Sākot ar 2019./2020. mācību gadu mūsu skola iesaistījusies Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ( “PuMPuRS” ). Projekta mērķis ir mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu motivācijas trūkuma, mācību un uzvedības traucējumu, vecāku nepietiekamas iesaistes, grūtniecības, laulības, neattaisnotu mācību kavējumu, konfliktsituāciju skolā, materiālo apstākļu, veselības problēmu un citu iemeslu dēļ. Vairāk par projektu – http://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu. 

Pirmajā dalības semestrī projektā tika iesaistīti 44 Rīgas 54. vidusskolas skolēni un 18 mūsu skolas pedagogi, kas līdzās saviem ierastajiem pienākumiem veltīja laiku šo skolēnu atbalstam.    2020./2021. mācību gadā kopumā projektā piedalījās 34 skolēni (5.-12. klases posmā) un 15 skolotāji. Konsultācijas turpinājās arī attalināto mācību laikā. Skolēni saņēma atbalstu mācību priekšmetos un konsultatīvo atbalstu.  

Šajā mācību gadā atbalstu projekta ietvaros saņems arī 1-4. Klases skolēni. 1.semestrī paredzēts iesaistīt 41 Rīgas Baltmuižas pamatskolas skolēnu no 1. līdz 9. klasei, sniedzot tiem individuālās mācību priekšmetu, konsultatīvā atbalsta un psihologa konsultācijas. Pavisam projektā iesaistīti 18 mūsu skolas pedagogi. 

 Tatjana Muranova,
projekta koordinatore Rīgas Baltmuižas pamatskolā