Skolas padomes sēdes 2022./2023.m.g.

Sēdes datums Apspriežamie jautājumi Lēmums
20.10.2022.
 1. 2022./2023.m.g. skolas padomes  uzdevumi un darba organizācija.
 2. Skolas darba prioritātes: izglītojamo pozitīvas uzvedības veicināšana;  izglītojamo vispusīga attīstība, akcentekot patriotismu, pilsonisko līdzdalību un atbildību.
 3. Piedalīšanās Erasmus + projektā “Iebraucēju apmācība” (oktobrī).
 4. Par papildfinansējuma efektīvu izmantošanu.
 5. Ieteikumi skolas darba organizācijas uzlabošanai.
 1. Apstiprināt skolas padomes darba plānu 2022./2023.māc. g.
 2. Atbalstīt skolas attīstības prioritātes audzināšanas jomā: patriotiskās attieksmes un pozitīvas uzvedības  veicināšanu.
 3. Ierobežot  8.-9. klašu skolēniem,  kuriem ir iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi,  iespēju stundas laikā iziet no klases.
 4. Atbalstīt Ziemassvētkus labdarības tirdziņu.
 5. Atbalstīt skolas alternatīvās dienas plānu.
25.05.2023.
 1. Skolas informatīvais ziņojums par izmaiņām izglītības programmās 2023./2024.m.g.
 2. 2023. gada budžeta sadalījums
 3. Skolas Attīstības plāna prioritātes
 4. Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. m.g.
 5. Skolas līdzdalība starptautiskos projektos.
1. Ņemt vērā jaunus izglītības programmas, kuri stāsies spēkā 2023./2024.m.g.
2. Apstiprināt skolas budžeta sadalījumu 2023.gadam.
3. Apstiprināt Skolas Attīstības plāna prioritātes.
4. Atbalstīt e-mācību grāmatas aktīvāku izmantošanu ikdienas mācību procesā.
5. Atbalstīt skolas līdzdalību starptautiskos projektos.