2022.gada pavasarī mūsu skola piedalījās  Starptautiskās  izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas IEA  (International  Association for the Evaluation of Educational Achievement) Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma (ICCS 2022) īstenošanā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros”. Tā mērķis ir izpētīt jauniešu sagatavotību pildīt savus pilsoņa pienākumus, noskaidrot astoto klašu skolēnu zināšanu līmeni pilsoniskajā izglītībā.